Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky vzťahy, do ktorých vstupuje TCM BOHEMIA s.r.o., organizačná zložka TCM SLOVAKIA, IČO: 50822471, so sídlom organizačnej zložky Stromová 13, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101, zapísaná na Okr.súde Bratislava I, vložka č.: 3994/B (ďalej len „Správca“) s inou osobou (ďalej iba „Zákazník“) v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu „ON-LINE OBCHOD TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY“ umiestnenom na webovej stránke https://eshop.tcmslovakia.sk/ (ďalej len „E-shop“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

TCM BOHEMIA s.r.o., organizačná zložka TCM SLOVAKIA, Stromová 13, 831 01 Bratislava
info@tcmslovakia.sk, 0903 711 985, 02/63 45 24 14

Správca prehlasuje, že osobné údaje svojich Zákazníkov spracováva v súlade s účinnými ustanoveniami právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, a to najmä z. č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“), a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej je „nariadenie GDPR“).

I. Osobné údaje a ich spracovanie

V prípade, kedy Správca a Zákazník uzatvárajú kúpnu zmluvu, Správca spracováva:

Správca spracováva zhora uvedené osobné údaje Zákazníka za účelom vybavenia objednávky Zákazníka a splnenie kúpnej zmluvy, ktorej stranou je Zákazník a ďalej pre vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím kúpnej zmluvy na žiadosť Zákazníka v zmysle čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokiaľ Zákazník svoje osobné údaje Správcovi neposkytne, nie je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť.

Zhora uvedený rozsah osobných údajov Zákazníka je Správca oprávnený ďalej spracovávať aj za účelom svojho oprávneného záujmu, najmä v prípadoch sporu so Zákazníkom.

Zákazníkove osobné údaje v rozsahu tel. číslo a e-mail môže Správca spracovávať pre marketingovú komunikáciu so zákazníkom– tj. zasielanie newslettera, iné formy priameho marketingu obsahujúcich ponuku tovaru alebo služieb a aktuality. Toto spracovanie je realizované na základe oprávneného záujmu Správcu a v súlade so z. č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách.

Ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa e-shopu, Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracovaniu jeho osobných údajov (k tomu bližšie bod VI.)

Správca spracováva osobné údaje manuálne,prípadnej automatizovane. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodnutiu, tj. rozhodnutiu založenom výhradne na automatizovanom spracovaní, včítane profilovania.

II. Doba spracovania

Správca spracováva osobné údaje Zákazníkov po dobu nevyhnutnú k realizácii práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretou medzi Správcom a Zákazníkom a ďalej 3 roky od prevzatia tovaru Zákazníkom.

V prípade osobných údajov pre účely zasielania obchodných informácii Správca spracováva tieto osobné údaje po dobu neurčitú až do okamžiku, kedy sa Zákazník odhlási z odberu.

III. Sprístupnenie osobných údajov

Správca sprístupňuje osobné údaje Zákazníkov ďalším príjemcom iba ak to je nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy, alebo na základe oprávneného záujmu Správcu, prípadne pokiaľ ďalším subjektom náleží zákonný dôvod pre prístup k osobným údajom.

Osobné údaje sú predávané najmä prepravcom za účelom dodania tovaru podľa kúpnej zmluvy, prípadne ďalším poskytovateľom služieb zapojených do spracovania dát.

Predávanie osobných údajov - správca osobné údaje nepredáva do tretích krajín (tj. mimo Európsku úniu) ani medzinárodným organizáciám.

IV. Webové stránky

Webové stránky Správcu používajú tzv. cookies, ktoré predstavujú malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú na počítač alebo mobilné zariadenie a napomáhajú tak ich správnemu fungovaniu. Cookies pomáhajú registrovať určité aktivity alebo voľby Zákazníka na určitú dobu (napr. zobrazovacie preferencie či veľkosť písma), takže tieto údaje nemusia byť opakovane zadávané.

Každá webová stránka môže do webového prehliadača odosielať vlastné súbory cookies v závislosti na nastavení prehliadača.

Zákazník môže cookies prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môže nastaviť prehliadač, aby ho upozornil, keď dostane nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.

Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi sa dozviete:

V. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

VI. Práva zákazníka

Na základe žiadosti si môže Zákazník uplatniť tieto práva:

Akékoľvek dotazy a žiadosti súvisiace s ochranou osobných údajov uvedené v tomto článku Zákazník vykoná prostredníctvom e-mailové adresy Správca: info@tcmslovakia.sk alebo písomne na adresu jej sídla.